De WMO-Raad Druten is er voor u als inwoner van de Gemeente Druten

Visie:

“De WMO-raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de burgers die in de gemeente Druten wonen en die momenteel of in de toekomst gebruik maken van ondersteuning bij zorg, wonen, jeugd, dagbesteding en werk. De raad heeft via verschillende wegen contact met de burgers (achterban) zodat er voldoende informatie beschikbaar is voor de raad om het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) gevraagd en ongevraagd advies te geven. Als WMO-raad Druten willen wij een positief kritische gesprekspartner zijn voor het college van B&W.”

De WMO-Raad behartigt de belangen van de eigen inwoners (de collectieve belangen) op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en gaat niet over individuele kwesties. Echter kan de situatie van één persoon wel aanleiding zijn tot het stellen van vragen en doen van onderzoek in een breder verband.

BETEKENIS WMO

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning en is van kracht sinds 1 januari 2007. Deze wet vervangt de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De WMO gaat niet alleen over zorg, maar ook over leefbaarheid, jeugdbeleid, welzijnswerk, maatschappelijke opvang en verslavingszorg.

DOEL VAN DE WMO

Het maatschappelijke doel van de WMO is: meedoen. Meedoen van alle burgers aan alle facetten van de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente.

VOOR WIE

De WMO kan voor jong en oud, voor verschillende soorten hulp en voor verschillende problemen ingeschakeld worden.

Vragen / Opmerkingen?

Stuur ons een bericht via ons contactformulier:

 Neem contact op!